Tham mưu và giúp Hiệu trưởng thực hiện các công việc chủ yếu sau:

a) Xây dựng bộ máy tổ chức và quy hoạch đội ngũ cán bộ, giáo viên của Trường. Làm thủ tục tuyển dụng, ký kết hợp đồng lao động viên chức, nhân viên theo quy định. Theo dõi và đề xuất thực hiện việc nâng lương định kỳ, nâng ngạch, đi học, chế độ nghỉ phép năm, bảo hiểm xã hội, khen thưởng, kỷ luật  hàng năm cho cán bộ, viên chức và nhân viên theo quy định. Quản lý nhân sự của trường.

b) Theo dõi, quản lý, kiểm tra việc ký kết hợp đồng lao động của các đơn vị trực thuộc theo quy định của Hiệu trưởng.

c) Thực hiện các thủ tục hành chính; liên hệ với các cơ quan, đơn vị có liên quan về những vấn đề liên quan đến công tác bảo vệ nội bộ, tổ chức, hành chính. Phát ngôn với cơ quan báo chí và các vấn đề khác do Hiệu trưởng phân công.

d) Tổng hợp, xử lý thông tin về các mặt công tác để báo cáo và đề xuất với . Tổng hợp kế hoạch báo cáo, sọan thảo văn bản, in ấn, phát hành và lưu trữ tài liệu văn bản.

đ) Quản trị thông tin và truyền thông:

đ1) Đề xuất đầu tư phần mềm quản lý, hệ thống thông tin toàn trường

đ.2) Quản lý và xây dựng kế hoạch, nội dung thường xuyên để duy trì phát triển Website của Trường, quản lý nội dung thông tin, thông tin nhanh, chính xác nhằm phục vụ tốt cho công tác đào tạo và hoạt động của trường; kiểm tra và biên tập nội dung thông tin trên trang Web của trường; thường xuyên cập nhật thông tin tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu hình ảnh, hoạt động của Trường.

e) Đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất, hậu cần, khánh tiết để phục vụ cho công tác giảng dạy và các hoạt động của nhà trường.

g) Đảm bảo công tác bảo vệ chính trị nội bộ, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, y tế, an tòan vệ sinh môi trường, cảnh quan sư phạm trong nhà trường.

h) Quản lý và sử dụng có hiệu quả lao động, cơ sở vật chất và các phương tiện, thiết bị được nhà trường giao.

i) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.