Tham mưu và giúp Hiệu trưởng thực hiện các công việc chủ yếu sau:

a) Quản lý việc sử dụng thiết bị, cơ sở vật chất của Trường. Có kế hoạch điều phối sử dụng hiệu quả, chống thất thoát tài sản.

b) Quản lý và xây dựng kế hoạch, chương trình, quy trình, biện pháp, giải pháp về kỹ thuật và công tác quản trị hệ thống mạng toàn trường; kết hợp với các khoa, phòng, đơn vị trực thuộc để tổ chức quản lý, phát triển toàn bộ hệ thống mạng và các phần mềm quản lý của Trường.

c) Trực tiếp lập kế hoạch về duy tu, bảo dưỡng cơ sở vật chất và thiết bị theo định kỳ hằng năm, hằng quý.

c) Trực tiếp tổng hợp các đề nghị về danh mục mua sắm thiết bị, sửa chữa nhỏ, xây dựng cơ bản, … theo phân bổ tài chính hằng năm do các đơn vị gởi lên trình hội đồng mua sắm của trường phê duyệt.

d) Chịu trách nhiệm giám sát, kiểm tra và xử lý kịp thời việc sử dụng tài sản, sửa chữa cơ sở vật chất, cảnh quan môi trường: nhà cửa, đất đai, đường xá, sân bãi, cây cối, trang thiết bị do các đơn vị quản lý sử dụng.

đ) Là thành viên thường trực của Ban chỉ đạo 5S để triển khai, tổ chức, sắp xếp bố trí các phòng làm việc, phòng học, xưởng thực hành trong toàn trường.

e) Chủ trì việc thanh lý, xử lý tài sản vật tư hư hỏng hoặc không dùng đến để bảo đảm tận dụng và tiết kiệm trong sử dụng.

g) Theo dõi, chống xuống cấp nhà cửa do trường quản lý. Thực hiện công tác bảo trì, sửa chữa cơ sở vật chất, trang thiết bị của trường. Xây dựng kế hoạch định kỳ hoặc đột xuất để đảm bảo cơ sở vật chất luôn đáp ứng nhu cầu đào tạo, hoạt động và qui mô phát triển của nhà trường; khắc phục sự cố trong quá trình vận hành trang thiết bị, tài sản.

h) Tham gia nghiệm thu việc mua sắm và sửa chữa các lọai vật tư, thiết bị, công trình xây dựng.

i) Quản lý và sử dụng có hiệu quả lao động, cơ sở vật chất và các phương tiện, thiết bị được nhà trường giao.

k) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.