Phòng Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế là một phòng tham mưu, thực hiện các chức năng:

Tổ chức triển khai nghiên cứu khoa học trong phạm vi toàn trường, triển khai các ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học, phối hợp với các đơn vị bên ngoài trong việc triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cũng như ứng dụng các thành quả từ các đề tài nghiên cứu khoa học.
Tổ chức các hội thảo khoa học cấp trường trở lên, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các cuộc hội thảo, hội nghị khoa học; tổ chức các hoạt động sinh hoạt học thuật, các cuộc thi sáng tạo cho học sinh - sinh viên.

Phòng Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế là một phòng tham mưu, thực hiện các chức năng:

Tổ chức triển khai nghiên cứu khoa học trong phạm vi toàn trường, triển khai các ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học, phối hợp với các đơn vị bên ngoài trong việc triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cũng như ứng dụng các thành quả từ các đề tài nghiên cứu khoa học.

Tổ chức các hội thảo khoa học cấp trường trở lên, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các cuộc hội thảo, hội nghị khoa học; tổ chức các hoạt động sinh hoạt học thuật, các cuộc thi sáng tạo cho học sinh - sinh viên.

Đầu mối xúc tiến quan hệ hợp tác quốc tế nhằm củng cố quan hệ quốc tế truyền thống, và phát triển quan hệ quốc tế mới đáp ứng nhu cầu phát triển của trường và của cộng đồng. 
Đến nay phòng nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế đã triển khai cho các đơn vị, cá nhân trong trường thực hiện trên 200 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Cơ sở, 3 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Tỉnh, một số các nhân đã tham gia các đề tài khoa học cấp nhà nước, các công trình quốc tế, triển khai áp dụng các kết quả của đề tài nghiên cứu khoa học cấp; Tổ chức 17 hội thảo khoa học từ cấp trường trở lên; Phối hợp với 19 tổ chức quốc tế đưa giáo viên, giảng viên của trường đi học ở nước ngoài, kết hợp nghiên cứu khoa học, xây dựng chương trình, giáo trình phục vụ công tác đào tạo của trường.

Chúng tôi mong muốn được hợp tác với các tổ chức, các nhân trong và ngoài nước trong các hoạt động nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế nhằm nâng cao năng lực áp dụng, nghiên cứu khoa học cho đội ngũ giảng viên, nhân viên của trường, góp phần thúc đẩy sự phát triển của trường và của cộng đồng.