Giới thiệu về phòng Kế hoạch Tài vụ

 

1. Thông tin:
      * Điện thoại: 0263.3829343
      * Lãnh đạo phòng:
      - Kế toán trưởng: Ngô Thị Phương Nguyên
      + Email: khtv@cdndalat.edu.vn

2. Chức năng: 
      
- Phòng Kế hoạch - Tài vụ là đơn vị nghiệp vụ, tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác kế hoạch tài chính, quản lý các nguồn kinh phí của Trường, làm việc theo hướng dẫn chỉ đạo nghiệp vụ của cơ quan tài chính cấp trên và chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Hiệu trưởng.
      - Kiểm soát các biện pháp tiết kiệm của các đơn vị. Tham mưu cho BGH những biện pháp hợp lý trong việc gia tăng nguồn thu, tiết kiệm nguồn chi.
3. Nhiệm vụ:
a. Lập kế hoạch ngân sách và quản lý nguồn kinh phí:
      
- Căn cứ vào nhu cầu phát triển Nhà trường, x
ây dựng quy chế chi tiêu nội bộ ,chế độ chính sách có liên quan, phối hợp với phòng Quản trị thiết bị, Phòng Đào tạo, Phòng tổ chức hành chính và các khoa chuyên môn, tổ chức xây dựng kế hoạch tài chính, kế hoạch phân bổ chỉ tiêu ngân sách cho các chương trình mục tiêu của Trường, hoạt động của các đơn vị trình Hiệu trưởng duyệt.

      - Giúp Hiệu trưởng quản lý các nguồn kinh phí của Trường theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước và của Trường.
      - Hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra các đơn vị thực hiện các thủ tục nhằm đảm bảo các quy định tài chính cho Nhà nước ban hành.
      - Tổ chức hệ thống sổ sách và bộ máy kế toán thống nhất quản lý, tổng hợp tài chính theo đúng luật ngân sách, luật kế toán của Nhà nước.
      - Phối hợp với phòng Đào tạo, các khoa để thực hiện tốt chính sách thu, chi: học phí, học bổng và các khoản thu chi khác phục vụ công tác đào tạo.
      - Tổ chức hạch toán, phân tích các hoạt động kinh tế của Nhà trường, lập báo cáo thống kê theo yêu cầu của Hiệu trưởng, của cấp trên.
      - Đề xuất các biện pháp quản lý tài chính, vật tư, thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong Nhà trường, thực hiện báo cáo công khai tài chính theo đúng quy định hiện hành.
      - Phối hợp với Trung tâm đào tạo ngắn hạn quản lý các nguồn thu ngoài ngân sách để đôn đốc các đơn vị có nguồn thu thực hiện đúng quy định hiện hành của Trường.

      - Hướng dẫn và thực hiện thẩm tra quyết toán tài chính, kiểm tra định kỳ và đột xuất tình hình tài chính của các đơn vị trực thuộc Trường

b. Thanh, quyết toán, giám sát thu chi:
      
- Chủ trì công tác soạn thảo tất cả các loại hợp đồng thuộc lĩnh vực kinh tế, đào tạo, thanh quyết toán, hạch toán các khoản thu chi của các công trình ở các đơn vị trong trường và đào tạo liên kết.
      - Phối hợp với phòng Quản trị thiết bịvà các đơn vị có liên quan tổ chức thanh lý tài sản đã hư hỏng không sử dụng được hoặc không còn nhu cầu sử dụng để tạo nguồn vốn đổi mới thiết bị tài sản.
      - Phối hợp với phòng Quản trị thiết bịvà các bộ phận liên quan trong việc tiếp nhận tài sản, thiết bị mới từ các nguồn khác nhau, để nhập vào sổ tài sản của Trường trước khi đưa vào sử dụng. Cuối kỳ tổ chức kiểm kê tài sản, lập kế hoạch đối chiếu phúc tra tài sản, lập biên bản xử lý, lập báo cáo tổng hợp kiểm kê trình các báo cáo theo quy định.
      - Hướng dẫn và thực hiện đúng quy định việc giải ngân các nguồn vốn của trường và các dự án. Phối hợp cùng phòng Quản trị thiết bị, các đơn vị sử dụng công trình, tiếp nhận các công trình xây dựng mới và cải tạo nâng cấp đưa vào sử dụng.
      - Tổ chức lưu trữ các văn bản tài chính, chứng từ, sổ, báo cáo tài chính sau khi thanh quyết toán theo đúng quy định của Nhà nước.
      - Giám sát việc sử dụng kinh phí, vật tư, tài sản, tiền vốn phục vụ cho công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học của tất cả các đơn vị, cá nhân trong trường.
c. Thanh  toán lương, học bổng:
      
- Tổ chức thanh toán lương, học bổng, sinh hoạt phí hàng tháng cho cán bộ, viên chức, lao động hợp đồng, và các thanh toán khác choHS-SV kịp thời, đúng quy định (ngày 01đến ngày 05 mỗi tháng trả lương ).
      - Phối hợp với các phòng Tổ chức - Hành chính, Đào tạo kiểm tra danh sách cán bộ, viên chức và lao động ở các đơn vị, HS-SV của các khoa để kịp thời điều chỉnh sửa đổi cho phù hợp: Điều chỉnh tăng, giảm, kiểm tra mức lương, phụ cấp, mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm Y tế, học bổng, học phí, các khoản thu, phải trả...

4. Cơ cấu tổ chức:

Biên chế thực hiện gồm 04 người phân công như sau:

- Kế toán trưởng: Ngô Thị Phương Nguyên

- Kế toán viên:

. Kế toán Tài sản kiêm thủ quỹ                              : Cao Thị Tường Lâm

. Kế toán thanh toán kiêm kế toán tiền lương          : Nguyễn Vũ Hoàng Anh

. Kế toán thu học phí kiêm mua săm vật tư             : Huỳnh Lê Minh Tuyến

* Trình độ chuyên môn: 100% đại học.

Trong đó có: 01 thạc sỹ, 02 đang học cao học.

* Công tác khác:

01 đồng chí Đảng ủy viên, 01 đồng chí là kế toán Công đoàn Trường.