THÔNG TIN LIÊN HỆ:
TÊN LIÊN HỆ: PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐÀ LẠT.

Địa chỉ: Nhà A, số 01 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Đà Lạt, Lâm Đồng.
Điện thoại: 063.3827063. Email: daotao@cdndalat.edu.vn 
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ:
Tham mưu và giúp Hiệu trưởng thực hiện các công việc chủ yếu sau:
a) Xây dựng mục tiêu và kế hoạch về phát triển quy mô đào tạo tổng thể & ngành nghề đào tạo ( kể cả liên kết đào tạo, mở rộng địa điểm đào tạo) theo từng thời kỳ, hàng năm và kế hoạch dài hạn của trường;
b) Quan hệ và thực hiện các thủ tục theo qui định với các cơ quan ở địa phương & trung ương đối với những vấn đề liên quan đến công tác đào tạo như: chỉ tiêu đào tạo hàng năm, bổ sung đăng ký hoạt động dạy nghề...;
c) Theo dõi và quản lý tòan bộ đề cương chương trình đào tạo của trường. Hàng năm phối hợp với các khoa và phòng Nghiên cứu khoa học & Hợp tác quốc tế nghiên cứu đề xuất việc xây dựng, thay đổi, điều chỉnh chương trình, giáo trình, học liệu dạy nghề phù hợp với nhu cầu xã hội;
d) Tổng hợp & theo dõi tiến độ đào tạo nghề hàng năm của trường;
đ) Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác tuyển sinh, biên chế lớp học, theo kế họach năm học;
e) Quản lý, giám sát và kiểm tra việc tổ chức kiểm tra hết môn và thi của các khoa chuyên môn theo qui định;
g) Quản lý kết quả đào tạo, công nhận và cấp Bằng Nghề, Chứng chỉ Nghề;
h) Kiểm tra công tác giáo vụ của các khoa. Theo dõi, tổng hợp, đánh giá kết quả về hoạt động đào tạo Nghề của trường; thống kê, làm báo cáo theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, của cơ quan quản lý cấp trên và của Hiệu trưởng; 
i) Tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, hội thi về chuyên môn nghiệp vụ … cho giáo viên trong trường; 
k) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng. 
CƠ CẤU NHÂN SỰ:
- Ông Trương Duy Việt – Trưởng Phòng Đào tạo. 
- Bà Từ Phan Nhật Phương - .
- Ông Phan Hữu Trí – Chuyên viên.
- Ông Trương Đinh Minh Tân - Chuyên viên.
- Ông Nguyễn Lưu Hữu Nam - Chuyên viên.