Phòng Đảm bảo chất lượng

Địa chỉ: 01, Hoàng Văn Thụ Phường 4, Đà lạt

Số điện thoại: 0263.540183

Emailktkdcl@cdndalat.edu.vn

Phòng Đảm bảo chất lượng là một đơn vị chức năng trực thuộc Ban Giám hiệu nhà trường, được thành lập ngày 17 tháng 3 năm 2011 theo Quyết định số 149/QĐ-CĐNĐL của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt. Sau gần 8 năm phát triển và trưởng thành, hiện nay đội ngũ cán bộ, nhân viên của phòng gồm 03 cán bộ nhân viên. Tất cả đều có trình độ từ đại học trở lên, trong đó có 02 cán bộ, nhân viên có trình độ Thạc sĩ.

Cán bộ, nhân viên của phòng là một tập thể đoàn kết thống nhất, có trình độ chuyên môn vững vàng, am hiểu về nghiệp vụ, có kỹ năng và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu công việc; luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần cùng các đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của nhà trường. 

           1. Chức năng và Nhiệm vụ của phòng:

a) Công tác khảo thí:

a.1) Căn cứ các quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội để tham mưu Hiệu trưởng ban hành các quy chế, quy định và giải pháp về công tác khảo thí của Trường.

a.2) Quản lý và sử dụng ngân hàng đề kiểm tra kết thúc mô đun, môn học; đề thi tốt nghiệp của các khoa chuyên môn theo quy định.

a.3) Quản lý, tổ chức kiểm tra kết thúc mô đun, môn học và tổ chức thi tốt nghiệp theo qui định.

b) Công tác tự đánh giá chất lượng:

b.1) Căn cứ các tiêu chí và tiêu chuẩn tự đánh giá chất lượng đào tạo, tự đánh giá chương trình đào tạo của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành để triển khai khảo sát, đánh giá toàn bộ nội dung về quá trình tổ chức dạy và học thực hiện hàng năm trong nhà trường. Xây dựng các quy trình và các bảng biểu về đánh giá chất lượng theo các tiêu chí kiểm định chất lượng làm cơ sở để các đơn vị thực hiện.

b.2Xây dựng kế hoạch và tổ chức tự đánh giá chất lượng đào tạo và chương trình đào tạo theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cho tất cả các đơn vị trong toàn trường.

c) Công tác đảm bảo chất lượng:

          c.1) Làm Bộ phận thường trực triển khai thí điểm xây dựng mô hình hệ thống quản lý chất lượng, là đơn vị phụ trách quản lý và đảm bảo chất lượng của Trường.

c.2) Có trách nhiệm tham mưu tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo thí điểm xây dựng mô hình hệ thống quản lý chất lượng của Trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt.

c.3) Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị phụ trách quản lý và đảm bảo chất lượng của Trường.

c.4) Đề xuất biện pháp, giải pháp và kế hoạch điều tra, giám sát nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, công tác quản lý, điều hành của các khoa, phòng, đơn vị trực thuộc.

c.5) Tổ chức đánh giá chất lượng đào tạo qua kết quả kiểm tra và kết quả tốt nghiệp của học sinh, sinh viên.

c.6) Đánh giá khả năng tìm kiếm việc làm của học sinh, sinh viên các chuyên ngành được đào tạo sau khi tốt nghiệp đối với nhu cầu của xã hội.

c.7) Tiếp nhận các loại đơn từ, hồ sơ, công văn… liên quan đến công tác đánh giá, điều tra, giám sát; báo cáo và tham mưu cho Hiệu trưởng về biện pháp xử lý.

c.8) Thực hiện công tác khảo sát, tổng hợp, thống kê, lưu trữ số liệu, báo cáo kịp thời theo yêu cầu của Hiệu Trưởng.

d) Quản lý và sử dụng có hiệu quả lao động, cơ sở vật chất và các phương tiện thiết bị được nhà trường giao.

đ) Tổ chức khảo sát doanh nghiệp, điều tra lần theo dấu vết người học tốt nghiệp ra trường;

e) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

2. Cơ cấu tổ chức:

Thạc sĩ Đỗ Thị Trúc Lan - Trưởng phòng

Đặng Thị Thu Thủy – Nhân viên – Đại học

Lê Thị Kim Phượng – Nhân viên – Thạc sỹ

3. Những thành tích đã đạt được:

Từ ngày thành lập đến nay, Phòng Đảm bảo chất lượng luôn là một tập thể đoàn kết, thống nhất, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ theo đúng chức năng, nhiệm vụ được phân công, đem lại hiệu quả trong các hoạt động đào tạo, góp phần cùng nhà trường hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị cấp trên giao phó.

Với những thành tích đã đạt được, hàng năm tập thể phòng Kiểm định và nhiều cá nhân đã được các cấp khen tặng nhiều danh hiệu thi đua cao quý:

- Đạt danh hiệu Tập thể lao động tiến tiến các năm 2012 - 2013, 2013 - 2014, 2014 - 2015, 2015 - 2016, 2016 - 2017.

- Đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc các năm 2014 – 2015, 2015 – 2016.

- Bằng khen của Ủy Ban nhân dân Tỉnh Lâm Đồng theo Quyết định số 1840/QĐ – UBND ngày 19/8/2016.