Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ theo các thông tin:

Tên trường: Trường Cao đẳng nghề Đà Lạt.

Tên giao dịch quốc tế: Dalat Vocational Training College. Tên viết tắt: DALATVTC 

Địa chỉ: 01 Hoàng Văn Thụ - Phường 4 - TP Đà Lạt - Lâm Đồng 

Hành chính: 0263.3836654 -  Đào tạo: 0263.3827063 - Fax: 0263.3545099 

Hành chính: cdndalat@cdndalat.edu.vn -  Đào tạo: daotao@cdndalat.edu.vn -  Quản trị Web: admin@cdndalat.edu.vn