THÔNG TIN LIÊN LẠC:

TÊN KHOA: KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN.

Địa chỉ: Phòng G13 - Trường Cao đẳng nghề Đà Lạt - 01 Hoàng Văn Thụ - Phường 4 - Tp Đà Lạt - Lâm Đồng.

Điện thoại: 02633.542.535. Email: coban@cdndalat.edu.vn

CHỨC NĂNG, NHIÊM VỤ:

- Khoa Khoa học cơ bản có có nhiệm vụ tham gia tổ chức thực hiện giảng dạy, tổ chức điều hành các môn học chung các lớp hệ cao đẳng, trung cấp bao gồm: Chính trị, pháp luật, anh văn căn bản, tin học căn bản các lớp không chuyên, giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng – an ninh; các môn học văn hóa theo nhóm ngành đào tạo gồm: toán học, vật lý, hóa học, văn học, lịch sử, địa lý và sinh học của các khoa công nghệ thông tin, du lịch, kinh tế, điện – điện tử, cơ khí động lực, nông nghiệp và sinh học ứng dụng.

- Khoa Khoa học cơ bản: Quản lý điểm các môn học chung, các môn học văn hóa theo quy chế đào tạo, tham gia tổ chức các kỳ thi tốt nghiệp như: thi tốt nghiệp môn chính trị, thi tốt nghiệp các môn văn hóa theo nhóm ngành đào tạo.

- Được sự chỉ đạo, hỗ trợ giúp đỡ của Ban Giám Hiệu Nhà trường, các phòng khoa, đơn vị trong trường. Tập thể đội ngũ giảng viên trong Khoa đã phấn đấu không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm; nâng cao chất lượng giảng dạy. Đến năm 2018 Khoa Khoa học Cơ bản đã có 2 giảng viên đạt trình độ thạc sỹ, 01 giảng viên đang học trình độ thạc sỹ.

Ngoài nhiệm vụ chính về giảng dạy, khoa Khoa học cơ bản còn có nhiệm vụ:

- Tổ chức xây dựng, bổ sung, cải tiến, hoàn thiện mục tiêu, chương trình, nội dung, phương pháp đào tạo các môn học chung, các môn học văn hóa ở các bậc học của các loại hình đào tạo phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Tổ chức thực hiện kế hoạch, mục tiêu, chương trình, nội dung, phương pháp đào tạo đã được Ban Giám Hiệu Nhà trường phê duyệt. Bên cạnh đó, Khoa còn chỉ đạo việc xây dựng đề cương chi tiết các môn học do Khoa tổ chức giảng dạy, biên soạn bài giảng, giáo trình môn học.

- Giáo dục chính trị, tư tưởng, thời sự, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và Ngành cho học sinh, sinh viên trong các giờ giảng của mỗi giáo viên lên lớp.

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học thông qua các đề tài nghiên cứu khoa học của các thành viên trong Khoa, ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng dạy và học của giảng viên và học sinh sinh viên trong trường.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên của Khoa. Lập bảng thống kê, báo cáo thường kỳ về tình hình giảng dạy, học tập, rèn luyện và các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ khác theo quy định của nhà trường.

- Phối hợp với các khoa phòng chức năng, Công đoàn, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và các đoàn thể khác thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức mình.

- Tổ chức, chỉ đạo và tổng kết phong trào thi đua dạy tốt, học tốt và các nội dung thi đua khác trong Khoa.

- Quản lý và khai thác sử dụng an toàn, hiệu quả cơ sở vật chất trang thiết bị thuộc Khoa phụ trách.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do trường giao.

LĨNH VỰC ĐÀO TẠO:

Các môn học chung các lớp hệ cao đẳng, trung cấp bao gồm: Chính trị, pháp luật, anh văn căn bản, tin học căn bản các lớp không chuyên, giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng; các môn học văn hóa theo nhóm ngành đào tạo gồm: toán học, vật lý, hóa học, văn học, lịch sử, địa lý và sinh học của các khoa công nghệ thông tin, du lịch, kinh tế, điện – điện tử, cơ khí động lực, nông nghiệp và sinh học ứng dụng.

CƠ CẤU TỔ CHỨC:

Khoa Khoa học Cơ bản hiện có 06 giảng viên và đội ngũ giáo viên thỉnh giảng giảng dạy các môn học chung, môn học văn hóa đang công tác tại các trường đại học, cao đẳng, trung học phổ thông ở trong Tỉnh Lâm Đồng.

1. Thạc sỹ Trần Xuân Thọ: Trưởng khoa

- Chịu trách nhiệm chung điều hành tất cả các hoạt động trong khoa.

- Trực tiếp giảng dạy bộ môn: Chính trị, pháp luật

2. Cử nhân Huỳnh Chí Tùng: Phó Trưởng khoa.

Giáo viên giảng dạy bộ môn toán học.

3. Cử nhân Võ Thế Phiệt: Phó Trưởng khoa.

Giáo viên giảng dạy bộ môn Anh văn.

4. Thạc sỹ Nguyễn Văn Thân

Giảng viên giảng dạy bộ môn vật lý.

5. Cử nhân Bùi Thị Thu Thanh

Giảng viên giảng dạy bộ môn Anh văn.

6. Cử nhân Nguyễn Lưu Hữu Nam – Giáo viên, giáo vụ khoa, giảng dạy môn Giáo dục thể chất.