Tổ chức công đoàn Trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt ra đời năm 2000 cùng với việc thành lập Trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt (trước đây là trường Kỹ thuật Đà Lạt). Trải qua 17 năm xây dựng và trưởng thành, đến nay Công đoàn cơ sở Trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt đã có những bước phát triển rõ rệt cả về chất và về lượng.

Hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, đoàn kết nhất trí trong đơn vị, chăm lo đời sống cho các đoàn viên công đoàn, tích cực tham gia các hoạt động công tác xã hội - từ thiện, đạt nhiều thành tích cao được công đoàn cấp trên và đơn vị ghi nhận. Ngoài ra, Công đoàn Trường đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi phục vụ đời sống vật chất và tinh thần của CBVCNV của Trường.

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

- Đại diện, chăm lo và  bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, viên chức và người lao động (CBVCLĐ). Giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách pháp luật đối với cán bộ, viên chức và người lao động.

- Tuyên truyền, vận động và giáo dục CBVCLĐ phát huy quyền làm chủ, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của công dân, của CBVCLĐ; tham gia và tổ chức các phong trào thi đua trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học và phục vụ giảng dạy, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.