Từ năm 2000 Chi bộ Bộ phân Trường Kỹ thuật Đà Lạt được thành lập và trực thuộc Đảng bộ cơ sở Sở Lao động Thương binh Xã hội Lâm Đồng. Ban đầu Chi bộ chỉ có 02 đảng viên do đó sinh hoạt Chi bộ ghép Trường Kỹ thuật Đà Lạt và Trung tâm Dịch vụ Việc làm, thành lập theo Quyết định số 14/QĐ-ĐU ngày 30/9/2002 của Đảng ủy cơ sở Sở Lao động Thương binh & Xã hội Lâm Đồng.

Đến tháng 6 năm 2004 Chi bộ Trường Kỹ thuật Đà Lạt được tách ra thành chi bộ trực thuộc theo Quyết định số 18/QĐ-ĐU ngày 08/6/2004 của Đảng ủy cơ sở Sở Lao động Thương binh & Xã hội Lâm Đồng. Tổng số đảng viên là 06.

Tháng 7 năm 2007 Trường Kỹ thuật Đà Lạt được nâng cấp lên Trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt theo Quyết định số 920/QĐ-BLĐTBXH ngày 03 tháng 7 năm 2007 về việc thành lập Trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt và trực thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, do đó Chi bộ Trường Kỹ thuật Đà Lạt trực thuộc Đảng bộ Sở Lao động Thương binh Xã hội Lâm Đồng được chuyển thành Đảng bộ cơ sở Trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt trực thuộc Đảng bộ Dân chính Đảng Lâm Đồng theo Quyết định số 844-QĐ/ĐU ngày 07/4/2008 của Đảng ủy Dân Chính Đảng Lâm Đồng. Đảng ủy Lâm thời Trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt được thành lập có 07 đ/c, gồm Bí thư, 01 Phó Bí thư và 05 Đảng ủy viên. Ủy ban Kiểm tra gồm 03 đ/c. Có 05 Chi bộ trực thuộc, 09 đ/c là Chi ủy các Chi bộ. Tổng số đảng viên là 40.

Tháng 11/2008 Đảng bộ cơ sở Trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt đã tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2008 – 2010. Đảng ủy cơ sở Trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt có 07 đ/c, gồm: Bí thư, 01 Phó Bí thư và 05 Đảng ủy viên ; Ủy ban Kiểm tra gồm 03 đ/c. Có 05 Chi bộ trực thuộc, 15 đ/c là chi ủy các chi bộ. Tổng số đảng viên là 48.

Tháng 5/2010 Đảng bộ cơ sở Trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt đã tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ II, nhiệm kỳ 2010 – 2015. Đảng ủy cơ sở Trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt có 09 đ/c, gồm: Bí thư, 01 Phó Bí thư và 07 Đảng ủy viên . Ủy ban Kiểm tra gồm 03 đ/c. Có 06 Chi bộ trực thuộc, 12 đ/c là chi ủy các chi bộ. Tổng số đảng viên là 48.

Đến tháng 6/2015 Đảng bộ cơ sở Trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt đã tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đảng ủy cơ sở Trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt có 09 đ/c, gồm: Bí thư, 01 Phó Bí thư và 07 Đảng ủy viên. Ủy ban Kiểm tra gồm 03 đ/c. Có 08 Chi bộ trực thuộc. Tổng số đảng viên là 63.