I. CHẾ ĐỘ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ:

1. Miễn học phí:

- Con của thương binh; Con của người hưởng chính sách như thương binh; Con của bệnh binh; con của người hoạt động kháng chiến nhiễm chất độc hóa học.

- Học sinh, sinh viên bị tàn tật, khuyết tật thuộc diện hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

- Học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo. Chuẩn hộ nghèo và hộ cận nghèo được thực hiện theo quy định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo từng thời kỳ.

- Học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số rất ít người bao gồm: La Hủ, La Ha, Pà Thẻn, Lự, Ngái, Chứt, Lô Lô, Mảng, Cống, Cờ Lao, Bố Y, Si La, Pu Péo, Rơ Măm, Brâu, Ơ Đu ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn hoặc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định tại thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH.

- Người tốt nghiệp trung học cơ sở học tiếp lên trình độ trung cấp nghề.

2. Giảm 70% học phí:

- Học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số (không phải là dân tộc thiểu số rất ít người) ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

- Học sinh, sinh viên cao đẳng nghề và trung cấp nghề học nghề Bảo Vệ Thực Vật thuộc Trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt.

3. Giảm 50% học phí:

- Học sinh, sinh viên là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên.

II. CÁC CHẾ ĐỘ KHÁC:

- Học sinh – sinh viên là người dân tộc thiểu số được hưởng chính sách là 2.000.000đ/hssv/năm học.

- Học sinh – sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn được vay vốn ngân hàng chính sách với số tiền vay 13.000.000đ/hssv/năm học.