Tuần sinh hoạt công dân năm học 2021 - 2022

Tuần sinh hoạt công dân năm học 2021 - 2022Thực hiện Công văn số 621/SLĐTBXH ngày 28/6/2021 của Sở Lao động Thương binh- Xã hội về việc hướng dẫn tổ chức Tuần sinh hoạt chính trị đầu khóa cho học sinh, sinh viên năm 2021. Trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt xây dựng Kế hoạch “Tuần sinh hoạt công dân”, năm học 2021 – 2022, như sau:

I. Mục đích

- Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, các quy chế, quy định về đào tạo, giáo dục chính trị và công tác HSSV; các chế độ, chính sách đối với HSSV; khen thưởng, kỷ luật… giúp HSSV hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm của bản thân.

- Trang bị đầy đủ, kịp thời một số thông tin cơ bản và cần thiết về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước và quốc tế, chủ trương, chính sách đổi mới Giáo dục và Đào tạo trang bị cho HSSV những kỹ năng mềm cơ bản để các em vững vàng bước vào môi trường học tập mới.

II. Nội dung, hình thức

Hình thức học : Trực tuyến

Phân công giảng dạy:

Ngày

Thời gian

 

Nội dung

Lớp

Người thực hiện

Thứ 2

20/9/2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Từ 7h30’

- Quán triệt những nội dung cơ bản trong các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng liên quan đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và HSSV;

-Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các quy định pháp luật liên quan tới HSSV;

- Quyền con người, quyền công dân theo Hiến pháp năm 2013;

- Luật Giáo dục nghề nghiệp, Luật Hình sự, Luật Giao thông, Luật lực lượng dự bị động viên, Luật nghĩa vụ quân sự, Luật An ninh mạng và các quy định của pháp luật về quản lý, khai thác, sử dụng thông tin trên Internet, mạng xã hội.

- Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 04/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho HSSV;

CĐ CN Ô TÔ

K15

 

Thầy

Trần Xuân Thọ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Từ 13h30’

- Quán triệt những nội dung cơ bản trong các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng liên quan đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và HSSV;

-Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các quy định pháp luật liên quan tới HSSV;

- Quyền con người, quyền công dân theo Hiến pháp năm 2013;

- Luật Giáo dục nghề nghiệp, Luật Hình sự, Luật Giao thông, Luật lực lượng dự bị động viên, Luật nghĩa vụ quân sự, Luật An ninh mạng và các quy định của pháp luật về quản lý, khai thác, sử dụng thông tin trên Internet, mạng xã hội.

- Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 04/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho HSSV;

TC CN Ô TÔ

K22

 

Thứ 3

 

21/9/2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Từ 7h30’

- Quán triệt những nội dung cơ bản trong các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng liên quan đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và HSSV;

-Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các quy định pháp luật liên quan tới HSSV;

- Quyền con người, quyền công dân theo Hiến pháp năm 2013;

- Luật Giáo dục nghề nghiệp, Luật Hình sự, Luật Giao thông, Luật lực lượng dự bị động viên, Luật nghĩa vụ quân sự, Luật An ninh mạng và các quy định của pháp luật về quản lý, khai thác, sử dụng thông tin trên Internet, mạng xã hội.

- Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 04/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho HSSV;

 

 

 

 

CĐ QTKS CBMA CNSH

K15

Thầy

Trần Xuân Thọ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Từ 13h30’

- Quán triệt những nội dung cơ bản trong các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng liên quan đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và HSSV;

-Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các quy định pháp luật liên quan tới HSSV;

- Quyền con người, quyền công dân theo Hiến pháp năm 2013;

- Luật Giáo dục nghề nghiệp, Luật Hình sự, Luật Giao thông, Luật lực lượng dự bị động viên, Luật nghĩa vụ quân sự, Luật An ninh mạng và các quy định của pháp luật về quản lý, khai thác, sử dụng thông tin trên Internet, mạng xã hội.

- Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 04/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho HSSV;

TC CNSH , NVNHKS,QTKS,

CBMA

K22

 

 

 

Thứ 4

22/9/2021

 

 

Từ 13h30’

- Quán triệt những nội dung cơ bản trong các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng liên quan đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và HSSV;

-Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các quy định pháp luật liên quan tới HSSV;

- Quyền con người, quyền công dân theo Hiến pháp năm 2013;

- Luật Giáo dục nghề nghiệp, Luật Hình sự, Luật Giao thông, Luật lực lượng dự bị động viên, Luật nghĩa vụ quân sự, Luật An ninh mạng và các quy định của pháp luật về quản lý, khai thác, sử dụng thông tin trên Internet, mạng xã hội.

- Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 04/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho HSSV;

TC

(ĐCN –CNTT- KTDN )

K22

 

Thầy

Trần Xuân Thọ

 

Thứ 5

23/9/2021

 

 

 

Từ 7h30’

- Quán triệt những nội dung cơ bản trong các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng liên quan đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và HSSV;

-Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các quy định pháp luật liên quan tới HSSV;

- Quyền con người, quyền công dân theo Hiến pháp năm 2013;

- Luật Giáo dục nghề nghiệp, Luật Hình sự, Luật Giao thông, Luật lực lượng dự bị động viên, Luật nghĩa vụ quân sự, Luật An ninh mạng và các quy định của pháp luật về quản lý, khai thác, sử dụng thông tin trên Internet, mạng xã hội.

- Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 04/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho HSSV;

 

CĐ ĐCN, KTDN, CNTT

K15

 

Thầy

Trần Xuân Thọ

 

Thứ 6

24/9/2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7h30’ - 9h 30’

-Kế hoạch, chương trình hoạt động của Đoàn trong năm học

-Tập huấn các Kỹ năng cho HSSV

 

HỆ CAO ĐẲNG

 

K15

 

 

- Thầy Lê Ngọc Cường

- Mời báo cáo viên

9h30’- 10h 00

- Các Quy định, Quy chế đào tạo

- Chương trình đào tạo

Đỗ Thị Trúc Lan

10h00- 10h30’

- Các Quy chế, Quy định đối với HSSV

- Chế độ miễn, giảm học phí, khen thưởng, kỷ luật

Thầy

Dương Anh Dũng

 

13h30’- 15h30’

- Kế hoạch, chương trình hoạt động của Đoàn trong năm học

-Tập huấn các Kỹ năng cho HSSV

 

 

 

Hệ TC

K22

- Thầy Lê Ngọc Cường

- Mời báo cáo viên

 

15h30’- 16h00

- Các Quy định, Quy chế đào tạo

- Chương trình đào tạo

 

Đỗ Thị Trúc Lan

16h00- 16h30’

- Các Quy chế, Quy định đối với HSSV

- Chế độ miễn, giảm học phí, khen thưởng, kỷ luật

Thầy

Dương Anh Dũng

 

 

 


Các bài viết liên quan: