THÔNG BÁO về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19  trong trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt

THÔNG BÁO về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong trường Cao đẳng Nghề Đà LạtThực hiện Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 02/8/2021 của Tỉnh ủy Lâm Đồng về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;

Thực hiện kế hoạch số 40-KH/ĐUCĐNĐL ngày 02/8/2021 của Đảng ủy trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19;

Thực hiện Kế hoạch số 5488/KH-UBND ngày 03/8/2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 02/8/2021 của Tỉnh Ủy về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;

Thực hiện Kế hoạch số 23/KH-SNV ngày 06/8/2021 của Sở Nội vụ về việc kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ công vụ trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Nhằm đảm bảo an toàn trường học trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt yêu cầu toàn bộ viên chức, giáo viên, nhân viên, người lao động và toàn thể học sinh – sinh viên tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, nội dung cụ thể như sau:

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các nội dung Thông báo số 239/TB-CĐNĐL ngày 09/5/2021, Thông báo số 279/TB-CĐNĐL ngày 01/6/2021 và Thông báo số 315/TB-CĐNĐL ngày 22/6/2021; Thông báo 332/TB-CĐNĐL ngày 27/6/2021 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt; Thông báo 352/TB-CĐNĐL ngày 08/7/2021 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt về việc tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 và các văn bản khác có liên quan của UBND tỉnh Lâm Đồng và các Sở Ban ngành.

2. Tổ Bảo vệ nội bộ - Vệ sĩ trực cổng thuộc Phòng Tổ chức Hành chính

- Yêu cầu trực Bảo vệ (24/24 giờ) thực hiện kiểm tra thân nhiệt, sát khuẩn tay ngay cổng chính và yêu cầu toàn thể VCNVGV, người lao động, học sinh, sinh viên của Trường và khách đến liên hệ công tác mang khẩu trang.

- Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ và thực hiện biện pháp phòng chống dịch đối với người và các phương tiện ra, vào trường trong thời gian diễn biến dịch bệnh phức tạp.

3. Các Khoa, Phòng, Đơn vị trực thuộc:

- Thông báo toàn thể viên chức, giáo viên, nhân viên, người lao động thực hiện đúng giờ giấc làm việc theo quy định; tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo khuyến cáo và hướng dẫn của bộ Y tế tại nơi làm việc.

- Trưởng Khoa, Phòng, Đơn vị trực thuộc có trách nhiệm giám sát việc thực hiện kế hoạch làm việc của viên chức, giáo viên, nhân viên, người lao động, đảm bảo theo đúng lịch đã đăng ký và hoàn thành nhiệm vụ được giao theo kế hoạch.   

4. Phòng Tổ chức Hành chính:

- Giám sát thời gian làm việc của viên chức, giáo viên, nhân viên, người lao động, đảm bảo theo lịch làm việc đã được phê duyệt.

- Phân công Tổ Bảo vệ tiếp tục tăng cường tuần tra đảm bảo an ninh trật tự; yêu cầu các cá nhân, tập thể không tham gia các hoạt động thể dục thể thao theo Văn bản số 4331/UBND-VX3 ngày 26/6/2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng.  

Yêu cầu các Khoa, Phòng, Đơn vị trực thuộc phổ biến đến toàn thể cán bộ, viên chức, nhân viên, người lao động thực hiện nghiêm túc thông báo này./.

HIỆU TRƯỞNG

 

  Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

(Đã ký)

 


Các bài viết liên quan: