Thông báo tiếp tục tạm dừng hoạt động dạy và học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Thông báo tiếp tục tạm dừng hoạt động dạy và học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Thông báo tiếp tục tạm dừng hoạt động dạy và học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19Trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt thông báo tiếp tục tạm dừng hoạt động dạy và học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

 


Các bài viết liên quan: