Đối sánh trình độ theo chuẩn quốc tế (Qualifications Benchmarking)

Đối sánh trình độ theo chuẩn quốc tế (Qualifications Benchmarking)

Hội nghị tiếp tục thực hiện dự án "Đối sánh trình độ theo chuẩn quốc tế"Để tiếp tục thực hiện dự án "Đối sánh trình độ theo chun quc tế (Qualifications Benchmarking)" do Tng cc Giáo dc ngh nghip phi hp vi Hi đồng Anh và T chc Ecctis ca Vương quc Anh. Ngày 25 tháng 10 năm 2021 trường Cao đẳng nghề Đà Lạt tham dự hội nghị trực tuyến thống nhất kế hoạch và chi tiết hoạt động dự án.

Hội nghị có sự tham gia của Ecctis, Cục Kiểm định, 5 trường và chuyên gia Bùi Hải Bằng.

D án Đối sánh trình độ là d án do EU VET TOOLBOX h trđược Hi đồng Anh phi hp vi Tng cc GDNN và 05 trường cao đẳng ti Vit Nam thc hin gm: Trường Cao đẳng Cơ đin Hà Ni, Trường Cao đẳng Công ngh Vit-Hàn Bc Giang, Trường Cao đẳng Du lịch Huế, Trường Cao đẳng ngh Đà Lt và Trường Cao đẳng K thut Công ngh Bà Ra Vũng tàu.

D án hướng đến mc tiêu nâng cao cht lượng chương trình đào to ngh nghip ti Vit Nam thông qua xây dng kết ni vi các tiêu chun cht lượng giáo dc ngh nghip ca Vương quc Anh và châu Âu.

D án cung cp các phân tích so sánh nhng thành phn ct lõi ca mt trình độ như yêu cu v tuyển sinh đầu vào, chương trình ging dy, quá trình đánh giá, chun đầu ra vi h thng giáo dc ngh nghip (GDNN) được la chn làm chun đối sánh ca Vương quc Anh và châu Âu.

 

 

 

 


Các bài viết liên quan: