Đón giáng sinh cùng chuyên gia của học viện Chisholm Australia

Đón giáng sinh cùng chuyên gia của học viện Chisholm AustraliaLớp công nghệ sinh học quốc tế đón giáng sinh với những món quà được mang từ học viện Chisholm Australia.

Chuyên gia của học viện Chisholm Australia đón giáng sinh cùng sinh viên công nghệ sinh học quốc tế k1

Lớp Công nghệ sinh học quốc K1 hiện đang học năm thứ 2 với chương trình công nghệ sinh học quốc tế được chuyển giao từ học viện Chisholm  Australia.


Quà giáng sinh được hai chuyên gia mang từ Australia 


Các bài viết liên quan: