Chào mừng sinh viên Cao đẳng khóa 16 và học sinh trung cấp khóa 23 nhập học năm học 2022-2023

Chào mừng sinh viên Cao đẳng khóa 16 và học sinh trung cấp khóa 23 nhập học năm học 2022-2023Chào mừng sinh viên Cao đẳng khóa 16 và học sinh trung cấp khóa 23 nhập học – năm học 2022-2023.

Từ ngày 29/8 đến 30/9/2022, Trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt nhập học cho sinh viên Cao đẳng khóa 16 và học sinh trung cấp khóa 23 ĐỢT I; tổ chức tuần sinh hoạt công dân năm học 2022 – 2023.

Cụ thể nhà trường triễn khai đến Học sinh sinh viên khóa mới các nội dung:

- Quán triệt những nội dung cơ bản trong các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng liên quan đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và HSSV;

- Phổ biến các quy chế, quy định về công tác đào tạo và công tác HSSV

- Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các quy định pháp luật liên quan tới HSSV;

+ Quyền con người, quyền công dân theo Hiến pháp năm 2013;

+ Luật Giáo dục nghề nghiệp, Luật Hình sự, Luật Giao thông, Luật lực lượng dự bị động viên, Luật nghĩa vụ quân sự, Luật An ninh mạng và các quy định của pháp luật về quản lý, khai thác, sử dụng thông tin trên Internet, mạng xã hội;

+ Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 04/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho HSSV;

+ Các văn bản liên quan đến công tác an ninh, an toàn trường học, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; Quyết định số 1299/QĐ-TTg ngày 03/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018 - 2025”.

+ Kế hoạch số 2882/KH – UBND ngày 10/5/2021 của Ủy bban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về Hành động thực hiện Chiến lược dân số Việt Nam đến năm 2030 giai đoạn 2021 – 2025 tỉnh Lâm Đồng.

          + Các quy chế, quy định về đào tạo, chế độ chính sách, công tác HSSV;

+ Các quy chế, quy định về công tác đào tạo, công tác HSSV do cơ sở đào tạo ban hành;

- Tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo và chiến lược của Việt Nam; hình thức và phương pháp đấu tranh  giữ vững chủ quyền biển, đảo Việt Nam;

- Giới thiệu về truyền thống và chiến lược phát triển nhà trường.

- Tuyên truyền cho HSSV về mục đích, ý nghĩa và trách nhiệm tham gia hoạt động thanh niên tình nguyện thực hiện theo Quyết định số 57/2015/QĐ-TTg ngày 16/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đối với hoạt động tình nguyện của thanh niên;

- Hướng dẫn, tổ chức HSSV tham gia các câu lạc bộ, các hoạt động, các chương trình văn hóa, văn nghệ, các hoạt động vì cộng đồng, vì xã hội, các chương trình doanh nghiệp cấp học bổng cho HSSV, tín dụng đào tạo. Tổ chức công tác thanh niên, HSSV gắn với triển khai Chương trình công tác Đoàn, Hội và công tác phát triển Đảng;

- Phổ biến các công tác Đoàn và phong trào Thanh niên trong nhà trường; các nội quy quy định việc thực hiện nền nếp học sinh

- Tuyên truyền và hỗ trợ kiến thức khởi nghiệp cho HSSV; tổ chức các hoạt động hỗ trợ HSSV khởi nghiệp; giới thiệu các chương trình phối hợp, kết nối với doanh nghiệp.

 


 

 

 


Các bài viết liên quan: