Báo cáo tình hình thực hiện luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác theo quy định năm 2022 của Trường Cao đẳng Nghề Đà LạtBáo cáo số 384/BC-CĐNĐL ngày 06/8/2022 về việc báo cáo tình hình thực hiện luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác theo quy định năm 2022 của Trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt


Các bài viết liên quan: