Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng Quý IV và năm 2021 của Trường Cao đẳng Nghề Đà LạtBáo cáo số 591/BC-CĐNĐL ngày 15/12/2021 về việc báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng Quý IV và năm 2021 của Trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt.


Các bài viết liên quan: