Hội nghị toàn thể lần thứ 20 của Ủy ban Quốc gia về Thanh niên. Ảnh, gdtd.vn

Năm 2011, Ủy ban Quốc gia về Thanh niên (UBQGTN) tích cực phối hợp với các Bộ, ngành trong việc tham mưu tổng kết Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam đến năm 2010; tham gia xây dựng Chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2011-2020; xây dựng các đề án, chính sách thanh niên triển khai chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 25 của Ban chấp hành TƯ Đảng khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”; tổ chức tốt nhiều hoạt động đối ngoại nhà nước về thanh niên, nhất là Hội nghị Bộ trưởng thanh niên ASEAN lần thứ 7, ASEAN+3 lần thứ 3 và Diễn đàn thanh niên ASEAN+ 3 lần thứ 2…

Hội nghị cũng đã nghe các ý kiến đóng góp, xây dựng các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2012 và các năm tiếp theo của UBQGTN; kế hoạch kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên và công tác thanh niên; công tác đối ngoại thanh niên năm 2012.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu UBQGTN với vai trò là cơ quan tư vấn của Thủ tướng Chính phủ về công tác thanh niên cần tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên, từ đó có những đề xuất, kiến nghị phù hợp Chính phủ hoàn thiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên.

UBQGTN tiếp tục đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương xây dựng xong chương trình hành động triển khai Chiến lược Phát triển Thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020; tiếp tục xây dựng, hoàn thiện chính sách thanh niên tình nguyện, đạo tạo nghề, giải quyết việc làm; tăng cường các hoạt động vui chơi, giải trí, sinh hoạt văn hóa tinh thần cho thanh niên.

Phó thủ tướng đặc biệt lưu ý đến công tác hướng nghiệp, đào tạo nghề cho thanh niên, phải cố gắng chỉ ra được một nghề, một việc làm có hiệu quả kinh tế, phù hợp với mỗi tỉnh, mỗi vùng để thanh niên thực hiện làm theo, giải quyết vấn đề việc làm tại chỗ, tạo thu nhập ổn định cho thanh niên. Ngoài ra trong công tác nâng cao chất lượng, đào tạo nghề và giải quyết việc làm cũng cần phải chú trọng bồi dưỡng nhân tài, sử dụng, phát huy tài năng trẻ trong thanh niên. 

Bá Hải-http://gdtd.vn