Trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt thông báo Tổ chức kiểm tra Anh văn và lễ khai giảng Lớp Công nghệ sinh học Quốc tế Khóa 1 tại Trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt:
1. Kiểm tra Anh văn:
- Thời gian: 8:00 ngày 14 tháng 9 năm 2016.
- Địa điểm: Phòng G14.
2. Lễ khai giảng:
- Thời gian: 8:00 ngày 15 tháng 9 năm 2016.
- Địa điểm: Phòng C2.