Sáng ngày 11/11/2015, Đoàn đánh giá ngoài làm việc để khảo sát thực tế tại Trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt theo chương trình khảo sát đánh giá trường nghề được ưu tiên đầu tư tập trung, đồng bộ theo tiêu chí trường nghề chất lượng cao đến năm 2020.
Đoàn đánh giá sẽ làm việc trong 3 ngày từ ngày 11 đến 13/11/2015 để kiểm tra đánh giá các minh chứng theo công văn số 2000/TCDN-KĐCL, ngày 09 tháng 10 năm 2015 của Tổng cục dạy nghề.

Đoàn kiểm định ngoài họp với Ban Giám Hiệu và các nhóm biên soạn bao cáo tự đánh giá
LeThach