Khoa Thời khóa biểu Ghi chú
Liên hệ admin@cdndalat.edu.vn hoặc số điện thoại 094970777 để thông báo nếu TKB bị sai.
Công nghệ thông tin Năm học 2015-2016  
Điện - Điện tử Năm học 2015-2016  
Cơ khí động lực Năm học 2015-2016  
Kinh tế Năm học 2015-2016  
Du lịch Năm học 2015-2016  
Nông nghiệp & Sinh học ứng dụng Năm học 2015-2016  
Khoa học cơ bản Năm học 2015-2016                                 
Sư phạm dạy nghề Theo khóa