THÔNG TIN LIÊN LẠC:
TÊN KHOA: KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN.
Địa chỉ: Phòng G12 - Trường Cao đẳng nghề Đà Lạt - 01 Hoàng Văn Thụ - Phường 4 - Tp Đà Lạt - Lâm Đồng.
Điện thoại: 063.3542535. Email: coban@cdndalat.edu.vn

CHỨC NĂNG, NHIÊM VỤ:
- Khoa Khoa học cơ bản có có nhiệm vụ tham gia tổ chức thực hiện giảng dạy, tổ chức điều hành các môn học chung các lớp hệ cao đẳng nghề, trung cấp nghề bao gồm: Chính trị, pháp luật, anh văn căn bản, tin học căn bản các lớp không chuyên, giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng; các môn học văn hóa theo nhóm ngành đào tạo gồm: toán học, vật lý, hóa học, văn học, lịch sử, địa lý và sinh học của các khoa công nghệ thông tin, du lịch dịch vụ, kinh tế, điện, cơ khí, nông nghiệp.
- Khoa Khoa học cơ bản là một trong tám khoa thuộc khối đào tạo tại Trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt.
- Quản lý điểm các môn học chung, các môn học văn hóa theo quy chế đào tạo, tổ chức các kỳ thi tốt nghiệp như: thi tốt nghiệp môn chính trị, thi tốt nghiệp các môn văn hóa theo nhóm ngành đào tạo.
- Với sự chỉ đạo giúp đỡ của Ban Giám Hiệu Nhà trường, các phòng khoa: các thành viên trong Khoa đã phấn đấu không ngừng học tập nâng cao trình độ, nâng cao chất lượng giảng dạy. Các giáo viên trong khoa thường xuyên rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp của mình và giúp đỡ đồng nghiệp bằng những buổi dự giờ, thao giảng. Đến năm 2011 Khoa Khoa học cơ bản đã có 2 giáo viên đang tham gia học chương trình cao học ở các trường đại học và một số giáo viên khác đang ôn thi cao học.
Ngoài nhiệm vụ chính về giảng dạy, khoa Khoa học cơ bản còn có nhiệm vụ:
- Tổ chức xây dựng, bổ sung, cải tiến, hoàn thiện mục tiêu, chương trình, nội dung, phương pháp đào tạo các môn học chung, các môn học văn hóa ở các bậc học của các loại hình đào tạo phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Tổ chức thực hiện kế hoạch, mục tiêu, chương trình, nội dung, phương pháp đào tạo đã được Ban Giám Hiệu Nhà trường phê duyệt. Bên cạnh đó, Khoa còn chỉ đạo việc xây dựng đề cương chi tiết các môn học do Khoa tổ chức giảng dạy, biên soạn bài giảng, giáo trình môn học.
- Giáo dục chính trị, tư tưởng, thời sự, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và Ngành cho học sinh, sinh viên trong các giờ giảng của mỗi giáo viên lên lớp.
- Xây dựng và thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học thông qua các đề tài nghiên cứu khoa học của các thành viên trong Khoa, ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng dạy và học của giáo viên và sinh viên - học sinh trong trường.
- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên của Khoa. Lập bảng thống kê, báo cáo thường kỳ về tình hình giảng dạy, học tập, rèn luyện và các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ khác theo quy định của nhà trường.
- Tổ chức thực hiện các chủ trương chính sách, chỉ thị, nghị quyết, nội quy, quy chế của cấp trên.
- Phối hợp với các khoa phòng chức năng, Công đoàn, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và các đoàn thể khác thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức mình.
- Tổ chức, chỉ đạo và tổng kết phong trào thi đua dạy tốt, học tốt và các nội dung thi đua khác trong Khoa.
- Quản lý và khai thác sử dụng an toàn hiệu quả cơ sở vật chất trang thiết bị thuộc Khoa phụ trách.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do trường giao.
LĨNH VỰC ĐÀO TẠO:
Các môn học chung các lớp hệ cao đẳng nghề, trung cấp nghề bao gồm: Chính trị, pháp luật, anh văn căn bản, tin học căn bản các lớp không chuyên, giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng; các môn học văn hóa theo nhóm ngành đào tạo gồm: toán học, vật lý, hóa học, văn học, lịch sử, địa lý và sinh học của các khoa công nghệ thông tin, du lịch dịch vụ, kinh tế, điện, cơ khí, nông nghiệp.
CƠ CẤU TỔ CHỨC:
Khoa Khoa học cơ bản hiện có 04 giáo viên, 01 thư ký khoa và đội ngũ giáo viên thỉnh giảng giảng dạy các môn học chung, môn học văn hóa đang công tác tại các trường đại học, cao đẳng, trung học phổ thông ở trong Tỉnh Lâm Đồng.
1. Quyền Trưởng khoa – Thầy Trần Xuân Thọ
- Chịu trách nhiệm chung điều hành tất cả các hoạt động trong khoa.
- Trực tiếp giảng dạy bộ môn: Chính trị, pháp luật.
2. Tổ chuyên môn 1: Các môn học chung – chính trị, pháp luật, anh văn căn bản, tin học căn bản, giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng.
+ Thầy Trần Xuân Thọ - giảng dạy bộ môn Chính trị, pháp luật.
+ Cô Bùi Thị Thu Thanh – Thư ký khoa, giảng dạy bộ môn anh văn.
3. Tổ chuyên môn 2: các môn học Toán học, vật lý, hóa học.
+ Thầy Huỳnh Chí Tùng – Tổ trưởng, giảng dạy bộ môn toán học.
+ Thầy Nguyễn Văn Thân – giáo viên giảng dạy bộ môn vật lý.
4. Tổ chuyên môn 3: các môn học văn học, lịch sử, địa lý, sinh học
+ Cô Nguyễn Thị Kiều Nga.
+ Các giáo viên thỉnh giảng bộ môn: văn học, lịch sử, địa lý, sinh học.
X Chúc mừng năm mới 2015