Nội dung góp ý của quý vị sẽ được gửi trực tiếp đến Hiệu Trưởng Trường Cao Đẳng Nghề Đà Lạt. Hiệu trưởng Trường Cao Đẳng Nghề Đà Lạt sẽ liên hệ trao đổi với những nội dung góp ý cần thiết của quý vị.