Giới thiệu

CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐÀ LẠT

Tổ chức công đoàn Trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt ra đời năm 2000 cùng với việc thành lập Trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt (trước đây là trường Kỹ thuật Đà Lạt). Trải qua 15 năm xây dựng và trưởng thành, đến nay Công đoàn cơ sở Trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt đã có những bước phát triển rõ rệt cả về chất và về lượng.

Hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, đoàn kết nhất trí trong đơn vị, chăm lo đời sống cho các đoàn viên công đoàn, tích cực tham gia các hoạt động công tác xã hội - từ thiện, đạt nhiều thành tích cao được công đoàn cấp trên và đơn vị ghi nhận. Ngoài ra, Công đoàn Trường đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi phục vụ đời sống vật chất và tinh thần của CBVCNV của Trường.

I. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

- Đại diện, chăm lo và  bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, viên chức và người lao động (CBVCLĐ). Giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách pháp luật đối với cán bộ, viên chức và người lao động.

- Tuyên truyền, vận động và giáo dục CBVCLĐ phát huy quyền làm chủ, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của công dân, của CBVCLĐ; tham gia và tổ chức các phong trào thi đua trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học và phục vụ giảng dạy, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

II. BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ NHIỆM KỲ 2012 – 2017

* Chủ tịch Công đoàn: Đ/c Nguyễn Thị Mỹ Hạnh – Phó bí thư Đảng ủy – Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt.

* Phó chủ tịch Công đoàn: Đ/c Phạm Công Bình -  Phó giám đốc Trung tâm Đào tạo Lái xe.

* Phó chủ tịch Công đoàn: Đ/c Nguyễn Văn Thân -  Giảng viên Khoa Khoa học Cơ bản

* Đ/c Đặng Thị Thu Thủy – Chuyên viên phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng - Ủy viên BCH

* Đ/c Nguyễn Bá Hoàng – Chuyên viên phòng Công tác Học sinh sinh viên - Ủy viên BCH

* Đ/c Nguyễn Đức Lộc – Giảng viên Khoa Công nghệ thông tin - Ủy viên BCH

* Đ/c Nguyễn Sanh Mân – Phụ trách Trung tâm Thực nghiệm nông nghiệp - Ủy viên BCH

* Đ/c Đỗ Thanh Lịch – Giảng viên Khoa Điện – Điện tử - Ủy viên BCH

* Đ/c Nguyễn Thị Thùy Linh – Chuyên viên Phòng Kế hoạch – Tài vụ - Ủy viên BCH

* Đ/c Lê Ngọc Đang – Tổ trưởng tổ quản trị - Ủy viên BCH 

III. THÀNH TÍCH CÔNG ĐOÀN

  - Giấy chứng nhận của Công đòan cơ sở Sở Lao động Thương binh & Xã hội Lâm Đồng cho Công đoàn cơ sở thành viên Trường Kỹ thuật Đà Lạt đạt danh hiệu “ Công đòan cơ sở thành viên vững mạnh năm 2006”.

  - Giấy chứng nhận của Công đòan cơ sở Sở Lao động Thương binh & Xã hội Lâm Đồng cho Công đoàn cơ sở thành viên Trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt đạt danh hiệu “Công đòan cơ sở thành viên vững mạnh xuất sắc năm 2007”.

  - Quyết định số 193/QĐ-CĐVC ngày 30/12/2008 Của Công đoàn Viên chức công nhận Công đoàn cơ sở Trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt đạt Công đòan cơ sở vững mạnh năm 2008.

- Bằng khen tặng Công đoàn cơ sở Trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm 2012. Quyết định số 09/QĐ-LĐLĐ ngày 04/01/2013 của BCH Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng.

  - Công nhận Công đoàn cơ sở Trường Cao đẳng nghề Đà Lạt là Công đoàn cơ sở Vững mạnh xuất sắc năm 2012. Quyết định số 07/QĐ-CĐVC ngày 17/01/2013 của Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh Lâm Đồng.

  - Bằng khen BCH Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng tặng cho Công đoàn cơ sở đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm 2011, 2012.

- Cờ thi đua của BCH Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng tặng Công đoàn cơ sở là đơn vị vững mạnh xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua năm 2013.

  - Công đoàn cơ sở đạt danh hiệu Công đoàn cơ sở Vững mạnh Xuất sắc từ năm 2011 đến năm 2014.